Drobečková navigace

Účinky lesklokorky lesklé

Lesklokorka lesklá (Ganoderma lucidum agg.) se v TČM považuje prakticky za zázračný lék. Západní svět u lesklokorky lesklé a dalších léčivých hub zatím v praxi objevil především účinky protirakovinné. Ty jsou u lesklokorky zvláštní kapitolou. V následujících odstavcích naleznete také přehled dalších publikovaných výsledků ohledně léčivých účinků lesklokorky. Uvádím pouze ty nejnovější – celkový počet prací je mnohonásobně větší a ani by se sem nevešly:

Pozornost, která se věnuje protirakovinnému působení lesklokorky ve srovnání s jinými účinky zřejmě souvisí s tím, že působení lesklokorky proti civilizačním nemocem nelze nijak subjektivně ucítit. Běžní uživatelé proto lesklokorku vůči jiným adaptogenům podceňují. Když ale dojde k "zázračnému vyléčení" pacienta s nádorovým onemocněním špatné prognózy, nemocný i jeho lékař si toho všimnou. Možná proto je více než polovina klinických a experimentálních studií o lesklokorce věnovaných právě rakovině. Jejich přehled naleznete na samostatné stránce: Přehled publikovaných informací o protinádorových účincích lesklokorky lesklé.

Níže se dále nachází referencovaný, ale zatím málo uhlazený seznam působení lesklokorky proti civilizačním a jiným nemocem. Kliknutím na reference se dostanete k plnému titulu práce v seznamu publikací.

Imunomodulační účinky

Proteoglykanová frakce lesklokorky aktivovala imunitu u lidských monocytů (22364151) a zlepšovala imunitu na myším modelu imunosuprese (22403542). Jinak prací o vlivu lesklokorky na imunitní systém je velké množství a většinu z nich komentuji v sekci o protinádorových účincích.

Též protizánětlivý účinek (Hong2004egl).

Diabetes

Studie na experimentálním diabetu vyvolaném umělým zničením Langerhansových ostrůvků: U myší (Li2011aeg), proteoglykany G. lucidum již v nízké dávce (50 mg/kg), ještě výrazněji ve vysoké (150 mg/kg) normalizovaly hladinu krevního cukru. Účinek lesklokorky byl prakticky stejný, jako pozitivní kontrola (glibenklamid). Zajímavé je, že proteoglykany lesklokorky také normalizovaly metabolizmus lipidů, z čehož autoři vyvozovali závěry ohledně potenciálu lesklokorky u aterosklerózy. Stejné výsledky byly zjištěny i v dalších pracích u myší (Wang2012enp) i potkanů (Zheng2012glp). Experimentálně byl pozitivní účinek byl zjištěn i u komplikací cukrovky (hojení ran, myš, Tie2012glp). Pokud jde o mechanizmus působení, Teng2012hem tvrdí, že lesklokorka ovlivňuje fosforylaci inzulinového receptoru. Práce Fatmawati2011srg dále změřila, že ganoderová kyselina C2 inhibuje aldóza reduktázu a tím dále chrání proti komplikacím cukrovky. Kromě toho měly proteoglykany lesklokorky účinky proti zánětu slinivky břišní, jenž vede k diabetu (Li2016tkg). Tyto a další antidiabetické účinky lesklokorky sumarizuje přehled Ma2015aeg.

Hepatoprotektivní účinek

Účinek proti poškození jater byl nověji kvantifikován na myším modelu poškození jater kadmiem. G. lucidum zde zvyšovala 8-násobne produkci mRNA metalothioneinu (22659462), proteinu jehož úkolem je hromadit a detoxikovat těžké kovy. Účinek proti cirhóze byl experimentálně prokázán u potkanů po poškození chloridem uhličitým (22232650, 22050471).

Dále jsem se zatím ve své snaze o referencovaný přehled publikovaných účinků lesklokorky nedostal, ale po paměti a bez referencí můžu ještě seznamovitě zmínit několik dalších publikovaných účinků:

Kardiovaskulární účinky

Účinek lesklokorky na srdečně-cévní soustavu není zcela pochopen, ale dominují v něm účinek proti zánětu a účinek proti proliferaci, tedy přehnanému růstu cévní tkáně. To má dále souvislost s protirakovinným potenciálem lesklokorky. Nejnovější práce tchajwanských lékařů objasňuje mechanizmus účinku lesklokorky proti cévním novotvarům na buňkách hladkého svalu lidské aorty i uměle poškozené cévy u myši 22021110. Jiný tchajwanský výzkumný tým zkoumal na stejném modelu účinek proti zánětům, zejména snížením exprese ICAM-1 a transkripčního faktoru NF-κB.

Pozitivní vliv na regeneraci cév (22021110).

Výzkum postupuje do fáze konkrétních molekulárních mechanizmů. Zjistilo se že extrakt lesklokorky lesklé aktivuje nervový růstový faktor (NGF, nerve growth factor) v astrocytech (buňkách glie), což může být léčebnou strategií proti Huntingtonově nemoci (22633948).

Farmakokinetikou se zabývala práce 22341478, která měřila exkreci triterpenoidů z požité lesklokorky žlučí. Triterpenoidů ve výtrusech je o něco méně než v plodnici (22361494).

Protiplísňový účinek

Indičtí výzkumníci v lesklokorce dokonce nedávno objevili i lektin s protiplísňovým působením proti mnoha nebezpečným plísním: patogenům Trichophyton rubrum, Trichophyton tonsurans, Trichophyton interdigitale, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis a i mnoha běžným, nepatogenním plísním (21728991). Navíc již déle je známý malý, asi 15kDa protein ganodermin s účinkem proti plísním z řad rostlinných patogenů (16039755).

Další účinky

Publikací o lesklokorce je hodně a dotýkají se mnoha témat. Z nejnovější lze námatkou zmínit např. zlepšení spánku (potkan, 22207209), proti poškození trávicí soustavy (22019957) a mnohé další, nemluvě o aktivitě jako antioxidant (22181841, 22187536, 22264032 atd.)

Neuroprotektivní účinek G. lucidum: 21671206, 21242065, 22423587

Účinné látky lesklokorky lesklé

Za nejdůležitější účinné látky v lesklokorce se považují specifické proteoglykany (méně správně, ale často nazývané "polysacharidy").

Další důležitou účinnou složkou lesklokorky jsou triterpenoidy.

Stejně jako ženšen je modelovým adaptogenem, lesklokorka má postavení modelového houbového adaptogenu. Její účinné látky jsou všek podstatně méně prozkoumané, což je dané jednak komplexitou účinků proteoglykanové frakce, jednak pozdním startem výzkumu.

Triterpenoidy: Ganodermanontriol (účinek proti buňkám rakoviny konečníka, Jedinak2011glt).

Omlouváme se, ale tento článek není dokončen. Současná, rozpracovaná verze nevyjádřuje jeho konečnou podobu.