Drobečková navigace

Modernizovaná fonetická tabulka čínštiny

Z vícero důvodů nejsem spokojen se starou (přes 50 let) českou tabulkou fonetického přepisu čínštiny. Na svém webu používám k českému fonetickému přepisu tuto modernizovanou tabulku. Najdete v ní několik úprav, které jsem si při maximálním respektu k tradici české sinologie dovolil. Přídech (ch), který bych nejraději naznačoval superskriptovým ʰ, naznačuji pokud to jde kompromisně pouhým h. Koncové ng nahrazuji znakem ŋ, který taktně upozorňuje, že se ng čte krátce. Dále jsem s těžkým srdcem zavedl v 8 slabikách (ju, jun, , , qu, xu, yu a yun) alternativní náhradu ü písmenem y, jelikož umlaut na počítači zabraňuje naznačit tón. Existují samozřejmě sendvičové znaky ǖ, ǘ, ǚ, ǜ, ty jsou však hůř psatelné i čitelné než ȳ, ý, , ỳ. A nenaznačovat u těchto slabik tón také není správná cesta – když třeba yu [ü] napíšeme bez tónového znaménka, tak máme úděsných 250 možných znaků, které může znamenat. Další drobná změna se týká využití souhlásek , ř, a b k lepšímu naznačení znění iniciál, jakož i využití tečky (ṡ, ċ, dż) k upozornění na nutnost, že se čtenář-bylinář má naučit nestandardní výslovnosti u písmen, která se v tradiční tabulce psala s pouhými háčky. Ne se vším bude asi každý souhlasit, ale kolik třešní tolik višní, je to takový překladatelský oříšek, správnou výslovnost se stejně naučíme pouze z audiotabulky zde a zde a v mužském hlasu zde.

 
Druh transkripce
  pchin-jin česká anglická
a a a a
ai ai ai
an an an
ang ang
ao ao ao
b ba pa pa
bai pai pai
ban pan pan
bang paŋ pang
bao pao pao
bei pei pei
ben pen pen
beng peŋ peng
bi pi pi
bian pien pien
biao piao piao
bie pie pieh
bin bin pin
binq binq ping
bo bo po
bu bu pu
c ca ccha ts'a
cai cchai ts'al
can cchan ts'an
cang cchaŋ ts'ang
cao cchao ts'ao
ce cche ts'e
cen cchen ts'en
ceng ccheŋ ts'eng
cha ċcha ch'a
chai ċchai ch'ai
chan ċchan ch'an
chang ċchaŋ ch'ang
chao ċchao ch'ao
che ċchə ch'e
chen ċchen ch'en
cheng ċcheŋ ch'eng
chi ċch' ch'ih
chong ċchoŋ ch'ung
chou ċchou ch'ou
chu ċchu ch'u
chua ċchua ch'ua
chuai ċchuai ch'uai
chuan ċchuan ch'uan
chuang ċchuaŋ ch'uang
chui ċchuei ch'ui
chun ċchun ch'un
chuo ċchuo ch'o
ci cz' tz'u
cong cchoŋ ts'ung
cou cchou ts'ou
cu cchu ts'u
cuan cchuan ts'uan
cui cchuei ts'ui
cun cchun ts'un
cuo cchuo ts'o
d da ta ta
dai tai tai
dan tan, dan tan
dang taŋ, daŋ tang
dao tao tao
de tə, də te
dei tei tei
deng teŋ teng
di ti ti
dian tien tien
diao tiao tiao
die tie tieh
ding tiŋ ting
diu tiou tiu
dong toŋ tung
dou tou tou
du tu tu
duan tuan tuan
dui tuej tui
dun tun tun
duo tuo tuo
e e e e
en en en
er er erh
f fa fa fa
fan fan fan
fang faŋ fang
fei fej fei
fen fen fen
feng foŋ feng
fo fuo fo
fou fou fou
fu fu fu
g ga ka ka
gai kai kai
gan kan, gan kan
gang kaŋ, gaŋ kang
gao kao kao
ge ke
gei kei kei
gen ken ken
geng keŋ keng
gong koŋ kung
gou kou kou
gu ku ku
gua kua kua
guai kuai kuai
guan kuan kuan
guang kuaŋ kuang
gui kuei kuei
gun kun kun
guo kuo kuo
h ha ha ha
hai hai hai
han han han
hang haŋ hang
hao hao hao
he he
hei chei hei
hen hen hen
heng heŋ heng
hong hoŋ hung
hou hou hou
hu hu hu
hua hua hua
huai chuai huai
huan chuan huan
huang chuaŋ huang
hui chuei hui
hun chun hun
huo chuo huo
j ji ťi chi
jia ťia chia
jian ťien chien
jiang ťiaŋ chiang
jiao ťiao chiao
jie ťie chieh
jin ťin chin
jing ťiŋ ching
jiong ťioŋ chiung
jiu ďiou chiu
ju džü, džy (y=ü) chü
juan džüen chüan
jue džüe chüeh
jun džün, džyn (y=ü) chün
k ka kha k'a
kai khaj k'ai
kan khan k'an
kang khang k'ang
kao khao k'ao
ke khə k'e
ken khen k'en
keng kheŋ k'eng
kong khoŋ k'ung
kou khou k'ou
ku khu k'u
kua khua k'ua
kuai khuai k'uai
kuan khuan k'uan
kuang khuaŋ k'uang
kui khuei k'uei
kun khun k'un
kuo khuo k'uo
l la la la
lai lai lai
lan lan lan
lang laŋ lang
lao lao lao
le le
lei lei lei
leng leŋ leng
li li li
lia lia lia
lian lien lien
liang liaŋ liang
liao liao liao
lie lie lieh
lin lin lin
ling liŋ ling
liu liou liu
long loŋ lung
lou lou lou
lu lu lu
lü, ly (y=ü)
luan luan luan
lüan lüan lüan
lüe lüe lüeh
lun lun lun
luo luo lo
m ma ma ma
mai mai mai
man man man
mang maŋ mang
mao mao mao
mei mei mei
men men men
meng meŋ meng
mi mi mi
mian mien mien
miao miao miao
mie mie mieh
min min min
ming miŋ ming
miu miou miu
mo mo mo
mou mou mou
mu mu mu
n na na na
nai nai nai
nan nan nan
nang naŋ nang
nao nao nao
ne ne
nei nei nei
nen nen nen
neng neŋ neng
ni ni ni
nian nien nien
niang niaŋ niang
niao niao niao
nie nie nieh
nin nin nin
ning niŋ ning
niu niou niu
nong noŋ nung
nou nou nou
nu nu nu
nü, ny (y=ü)
nuan nuan nuan
nüe nüe nüeh
nuo nuo no
o ou ou ou
p pa pha p'a
pai phai p'ai
pan phan p'an
pang phaŋ p'ang
pao phao p'ao
pei phei p'ei
pen phen p'en
peng pheŋ p'eng
pi phi p'i
pian phien p'ien
piao pchiao p'iao
pie phie p'ieh
pin phin p'in
ping phiŋ p'ing
po pho p'o
pou phou p'ou
pu phu p'u
q qi čchi ch'i
qia čchia ch'ia
qian čchien ch'ien
qiang čchiaŋ ch'iang
qiao čchiao ch'iao
qie čchie ch'ieh
qin čchin ch'in
qing čchiŋ ch'ing
qiong čchioŋ ch'iung
qiu čchiou ch'iu
qu čchü, čchy (y=ü) ch'ü
quan čchüan ch'üan
que čchüe ch'üeh
qun čchün ch'ün
r ran řan jan
rang řaŋ jang
rao řao jao
re řə je
ren řen jen
reng řeŋ jeng
ri ř' jih
rong řoŋ jung
rou řou jou
ru řu ju
ruan řuan juan
rui řuei jui
run řun jun
ruo řuo juo
s sa sa sa
sai sai sai
san san san
sang saŋ sang
sao sao sao
se se
sen sen sen
seng seŋ seng
sha ša sha
shai šai shai
shan šan shan
shang šaŋ shang
shao šao shao
she šə she
shei šei shei
shen šen shen
sheng šeŋ sheng
shi š' shih
shou šou shou
shu šu shu
shua šua shua
shuai šuai shuai
shuan šuan shuan
shuang šuaŋ shuang
shui šuei shui
shun šun shun
shuo šuo shuo
si s' szu
song soŋ sung
sou sou sou
su su su
suan suan suan
sui suei sui
sun sun sun
suo suo so
t ta tha t'a
tai thai t'ai
tan than t'an
tang thaŋ t'ang
tao thao t'ao
te thə t'e
teng theŋ t'eng
ti thi t'i
tian thien t'ien
tiao thiao t'iao
tie thie t'ieh
ting thiŋ t'ing
tong thoŋ t'ung
tou thou t'ou
tu thu t'u
tuan thuan t'uan
tui thuej t'ui
tun thun t'un
tuo thuo t'o
w wa wa wa
wai wai wai
wan wan wan
wang waŋ wang
wei wei wei
wen wen wen
weng weŋ weng
wo wo wo
wu wu wu
x xi ṡi hsi
xia ṡia hsia
xian ṡien hsien
xiang ṡiaŋ hsiang
xiao ṡiao hsiao
xie ṡie hsieh
xin ṡin hsin
xing ṡiŋ hsing
xiong ṡioŋ hsiung
xiu ṡiou hsiu
xu ṡü, ṡy (y=ü) hsü
xuan ṡüan hsüan
xue ṡüe hsüeh
xun ṡün hsün
y ya ja ya
yai jai yai
yan jen yen
yang jaŋ yang
yao jao yao
ye je yeh
yi i i
yin jin, in yin
ying jiŋ ying
yong joŋ yung
you jou yu
yu ü, y (y=ü)
yuan jüen yüan
yue jüe yüeh
yun ün, yn (y=ü) yün
z za ca tsa
zai cai tsai
zan can tsan
zang caŋ tsang
zao cao tsao
ze tse
zei cei tsei
zen cen tsen
zeng ceŋ tseng
zha dża cha
zhai dżai chai
zhan dżan chan
zhang dżaŋ chang
zhao dżao chao
zhe dżə che
zhen dżen chen
zheng dżeŋ cheng
zhi dż' chih
zhong dżoŋ chung
zhou dżou chou
zhu dżu chu
zhua dżua chua
zhuai dżuai chuai
zhuan dżuan chuan
zhuang dżuaŋ chuang
zhui dżuei chui
zhun dżun chun
zhuo dżuo cho
zi dz' tzu
zong coŋ tsung
zou cou tsou
zu cu tsu
zuan cuan tsuan
zui cuei tsui
zun cun tsun
zuo cuo tso
 

 

| 2011 - 16.2.2019