Drobečková navigace

88. ginsenosid Rg1

ginsenosid Rg1

Je damaranový, protopanaxatriolový panaxosid (6-Glc, 20(S)-Glc PPT).

ginsenosid Rg1

 • Způsobuje na endotelu závislou relaxaci in vitro preparátu prstence aorty u potkanů. (Kang1995gpg)
 • Upravuje skopolaminem narušené učení u potkanů. (Yamaguchi1995egi)
 • U myší stresovaných imobilizací snížuje hladinu interleukinu-6 v plasmě. Též in vitro snižuje epinefrinem / norepinefrinem vyvolaný výlev IL-6 z makrofágů. (Kim2003iii)
 • Působil antidepresivně a zlepšoval nervovou regeneraci u myší v dávce 20mg/kg. (Jiang2012aeg)
 • Pxsd. Rg1 a Re silně potlačují produkci TNF-α a NO mikroglií aktivovanou lipopolysacharidy. (Wu2007deg)
 • Měl ochranný účinek na plíce při pokusném poškození glutamátem. (Shen2007peg)
 • Gssd. Rg1 a Rb1 měly ochranný účinek na míšní neurony in vitro. (Liao2002neg)
 • Potlačoval proliferaci TC (CD8+) lymfocytů myší sleziny s IC50 64.7µM. (Cho2002gfp)
 • Podpořuje produkci IL-4 a dozrávání TH2 lymfocytů (Lee2004gre).
 • Gssd. Rg1, jakož i  gssd. F1 zvyšují v kultuře myších splenocytů vazbu transkripčního faktoru NF-κB na DNA. Zvyšují též mRNA transkripčního faktoru GATA3 a jím řízených cytokinů typu 2 (měřen IL-4 u splenocytů a IL-12 u makrofágů). Nejvyšší účinek na IL-4 a IL-12 byl u koncentrací 5 a 10µM, u vyšších koncentrací se účinek snižoval, až u 50µM opět téměř vymizel. (Yu2005pgd)
 • Gssd. Rg1 měl tendenci zvyšovat agresivitu myších matek (Yoshimura1988ace). Naproti tomu, gssd. Rb1, jakož i celkový ženšenový extrakt agresi potlačoval.
 • Podpořuje angiogenezi. (Sengupta2004may)
 • Ve směsi s gssd. Rb1, při dávce 48mg/den infuzně, signifikantně snižoval expresi PPARγ receptorů v makrofázích diabetiků. (Ni2010sgp)
 • Blokuje účinek zánětlivého faktoru TNF-α na expresi bílkovin v buňkách endotelu lidské pupečníkové žíly. Mimo jiné zvyšuje expresi NO syntázy a produkci NO, čímž působí opačně než TNF-α. (Ma2006pae)
 • Po ozáření chrání buňky před apoptózou, a to nejvíce ze všech panaxosidů. (Lee2006ivr)
 • Na myším modelu artritidy chránil klouby inhibicí diferenciace a dozrávání osteoklastů. (Gu2014smp)

| 2009 - 9.3.2009